Επίπεδo A2

Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Α2 (για εφήβους ή για ενήλικες) βεβαιώνει ότι ο χρήστης κατέχει βασικές γλωσσικές γνώσεις που αντιστοιχούν στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-11 από σύνολο 11