Επίπεδο C2

Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C2 βεβαιώνει ότι ο χρήστης κατέχει άριστες γνώσεις που αντιστοιχούν στο έκτο επίπεδο (C2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-2 από σύνολο 2