Επίπεδο Α1

Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Α1 (για εφήβους ή για ενήλικες) βεβαιώνει ότι ο χρήστης κατέχει απλές, βασικές γλωσσικές γνώσεις που αντιστοιχούν στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-7 από σύνολο 7